پدر خوب

ویژگی های یک پدر خوب

نقش پدر در زندگی کودکان چقدر مهم است؟ تحقیقات می گویند بهزیستی، آموزش، رفتارها و قدرت ذهنی کودک همگی به نقش پدرشان در تربیت آنها بستگی دارد. با توجه اهمیت نقش پدر در زندگی کودک، ناگفته پیداست که او باید تمام پارامتر های یک پدر خوب را دارا باشد. این پارامترها چیست و شما چگونه …

ویژگی های یک پدر خوب ادامه مطلب »